Privacybeleid

Privacybeleid

 • Inleiding

Furness Underwriting (de “Gegevensverwerker”) zet zich in om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die van gebruikers van deze website (“Website”) worden ontvangen, worden beschermd en beheerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In het algemeen, alle informatie en gegevens die u verstrekt aan de Gegevensbeheerder via de Website, verworven in het kader van het gebruik van diensten zoals de registratieprocedure, het aanvragen van producten en diensten, informatie of offertes, de toegang tot de registratieprocedure, die voorbehouden is aan gebruikers in hun hoedanigheid van verzekeringsmakelaar of -bemiddelaar of die de verstrekte formulieren invullen om een schadegeval te melden of om een van de via de Website aangeboden verzekeringsdiensten aan te vragen (“Formulieren”), of die anderszins door de Gegevensverwerker via de Website wordt verzameld, in het kader van het gebruik van de diensten van de Gegevensverwerker (“Diensten”), zal door de Gegevensverwerker op een wettige, correcte en transparante wijze worden verwerkt.

 1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals vermeld bovenaan dit privacybeleid, is verantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die via de site plaatsvinden.

 • Verwerkte persoonsgegevens

Wanneer u de website gebruikt, verzamelt en verwerkt de gegevensverwerker informatie over u (als individu) die u identificeert. De gegevensverwerker kan ook informatie over andere personen op dezelfde manier verzamelen en verwerken, indien u ervoor kiest deze te verstrekken. Deze informatie kan worden geclassificeerd als “Persoonlijke Gegevens” en worden verzameld door de Eigenaar als u deze verstrekt (bijvoorbeeld in het geval van accountregistratie, of om gebruik te maken van de Diensten die op deze site worden vermeld).

De persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking via de website kunnen worden verwerkt, zijn de volgende:

a. Naam, contactgegevens en andere persoonlijke gegevens

In verschillende secties van de Site – inclusief, zonder beperking, wanneer u een account aanmaakt op de Site of een Formulier invult – wordt u gevraagd informatie in te voeren zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, land van verblijf en adres, en, in sommige gevallen, informatie over het bedrijf waar u momenteel werkt en de functie die u bekleedt.

Bovendien kan de verantwoordelijke voor de verwerking telkens wanneer u deelneemt aan enquêtes die op de site beschikbaar kunnen zijn, en telkens wanneer u met de verantwoordelijke voor de verwerking communiceert via de contactformulieren op de site, aanvullende informatie verzamelen die u hebt verstrekt.

Dit is ook het geval voor bijkomende informatie die u verkiest te verstrekken in andere specifieke secties van de Site.

b. Vraag naar banen

Wanneer u zich registreert om te solliciteren naar een functie bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in het gedeelte “Uw sollicitatie indienen” van de site (indien van toepassing), wordt u ook gevraagd verschillende soorten persoonsgegevens te verstrekken, waaronder beroeps-/aanstellingsgegevens (bv. sollicitatiebrief, beroepskwalificaties, beschikbaarheid, URL’s van professionele sociale netwerken, enz.)

U kunt ook worden gevraagd om optionele informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw burgerlijke staat, geslacht en geboortedatum.

c. Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Sommige delen van de site bieden u vrije tekstvelden waarin u bepaalde informatie aan de verantwoordelijke voor de verwerking kunt meedelen, door middel van specifieke formulieren.

U kunt deze velden gebruiken om (al dan niet onbedoeld) bepaalde gevoelige (“bijzondere”) categorieën persoonsgegevens bekend te maken, zoals gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt. De inhoud die u in deze velden deelt, kan ook (al dan niet onbedoeld) andere soorten bijzondere informatie over u bevatten, zoals uw genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens met betrekking tot uw gezondheid, uw leven of seksuele geaardheid of een handicap.

De verantwoordelijke voor de verwerking verzoekt u uitdrukkelijk geen bijzondere persoonsgegevens in deze vrije tekstvelden van de site te vermelden, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Wij wijzen u erop dat, indien u bepaalde gegevens deelt, de verantwoordelijke voor de verwerking uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Wanneer u zich inschrijft om te solliciteren, zal u ook worden gevraagd om (optioneel) aanvullende persoonsgegevens te verstrekken, aangeduid als “functiespecifieke informatie”.

d. Persoonsgegevens van andere personen

Zoals vermeld in het vorige deel, bevatten sommige delen van de Site en Formulieren specifieke velden en vrije tekstvelden waarin u berichten aan de Beheerder kunt schrijven, of waarmee u in elk geval verschillende soorten gegevens op de Site kunt invoeren. Dergelijke berichten en inhoud kunnen (onopzettelijk of opzettelijk) persoonsgegevens van andere personen bevatten. In andere delen van de Website wordt u gevraagd persoonsgegevens van derden te verstrekken, zoals andere contactpersonen in uw bedrijf, collega’s, klanten, polishouders, eisers en/of verzekeraars. Indien u persoonsgegevens deelt met anderen, wordt u beschouwd als een onafhankelijke Gegevensverwerker van die persoonsgegevens en neemt u alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden op u. De Gegevensverwerker wordt geacht gevrijwaard te zijn van elke vordering of eis tot schadevergoeding voor schade die kan voortvloeien uit de verwerking van dergelijke Persoonsgegevens, veroorzaakt door derden wier informatie hij via de Site heeft verstrekt. Aangezien de Gegevensverwerker deze informatie niet rechtstreeks bij derden verzamelt (maar indirect bij u), moet u ervoor zorgen dat u uw toestemming hebt verkregen; zo niet, moet u ervoor zorgen dat er andere passende gronden zijn om deze informatie rechtmatig aan de Gegevensverwerker te verstrekken.

e. Navigatiegegevens

Voor de werking van de websites wordt, zoals voor elke website op het internet gebruikelijk is, gebruik gemaakt van computersystemen en softwareprocedures, die in het kader van hun normale werking informatie verzamelen over de gebruikers van de websites. Hoewel de verantwoordelijke voor de verwerking deze informatie niet verzamelt om ze aan specifieke gebruikers te koppelen, is het toch mogelijk deze gebruikers rechtstreeks aan de hand van deze informatie of aan de hand van andere verzamelde informatie te identificeren – als zodanig moet deze informatie ook als persoonsgegevens worden beschouwd. Deze informatie omvat verschillende parameters van het besturingssysteem en de computeromgeving, waaronder uw IP-adres, uw locatie (land), de domeinnamen van uw computer, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de bronnen die u op de site hebt opgevraagd, het tijdstip waarop die aanvragen zijn gedaan, de methode die is gebruikt om ze bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord op een aanvraag is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server is verzonden (succesvol, fout, enz.), enzovoort. Deze gegevens worden gebruikt om statistische informatie over het gebruik van de Site samen te stellen, alsmede om de goede werking ervan te waarborgen en eventuele gebreken en/of misbruiken van de Site op te sporen.

f. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die u bezoekt, naar uw computer kunnen worden gestuurd en daar kunnen worden opgeslagen, en die vervolgens bij volgende bezoeken naar dezelfde sites worden teruggestuurd. Het is dankzij deze cookies dat deze sites uw handelingen en voorkeuren kunnen “onthouden” (bijv. inloggegevens, taal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.), zodat u deze bij uw volgende bezoek niet opnieuw hoeft in te stellen of de pagina binnen dezelfde pagina niet hoeft te wijzigen. Voor meer details, zie ons cookiebeleid (onderaan de pagina).

Doel van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De Gegevensbeheerder is voornemens uw Persoonsgegevens, die via de Site zijn verzameld, voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Om uw identiteit te verifiëren en hulp te bieden, in het geval dat u uw inloggegevens voor een van de registratiediensten verliest of vergeet, door een geregistreerd gebruikersprofiel bij te houden en om alle andere gevraagde diensten te verlenen (“Dienstverlening”). Voorbeelden van diensten die de onderneming in het kader van haar makelaarsactiviteiten aanbiedt, zijn onder meer de volgende activiteiten: de verkoop van verschillende soorten verzekeringspolissen, het op maat maken of creëren van nieuwe verzekeringspakketten voor klanten en ervoor zorgen dat aan de vereisten van de aangeboden polis wordt voldaan.

De rechtsgrondslag voor dit proces is de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene. Het is niet verplicht uw persoonsgegevens voor deze doeleinden aan de Gegevensverwerker te verstrekken; indien u dit echter niet doet, zal de Eigenaar u geen Dienst kunnen verlenen.

 • Om het CV van de kandidaat te bekijken en om contact op te nemen met kandidaten die hebben gesolliciteerd in de rubriek “Uw sollicitatie indienen”. De rechtsgrondslag voor dit proces kan een van de volgende zijn: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u als belanghebbende – naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen in het kader van het arbeidsrecht – gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking – uw toestemming als belanghebbende. De verwerking voor dit doel is strikt noodzakelijk voor de verantwoordelijke voor de verwerking om, in geval van een positief resultaat, gevolg te kunnen geven aan uw verzoek en een contract met u te kunnen sluiten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven met informatie van algemeen belang over de aangeboden diensten en over initiatieven die door de onderneming worden gepromoot (“Nieuwsbrief”). De rechtsgrondslag die ons in staat stelt uw gegevens te verwerken, is uw toestemming die wordt uitgeoefend via de opt-in-bewerking.
 • Om te voldoen aan wetten die de verantwoordelijke voor de verwerking verplichten bepaalde soorten persoonsgegevens te verzamelen en/of verder te verwerken en om misbruik van de website of frauduleuze activiteiten die via de website worden uitgevoerd, te voorkomen en op te sporen (“naleving”). De rechtsgrondslag voor dit proces is de wettelijke verplichting.
 • Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende lijst van personen/entiteiten (“Ontvangers”):

 • Personen, bedrijven of professionele firma’s die de Eigenaar voorzien van advies over bijvoorbeeld boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale, financiële en kredietaangelegenheden met betrekking tot de levering van de Diensten.
 • Entiteiten die betrokken zijn bij de levering van de Diensten (bijvoorbeeld hostingproviders of leveranciers van e-mailplatforms).
 • Personen die gemachtigd zijn technisch onderhoud te verrichten (met inbegrip van onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken).
 • Personen die door de Gegevensverwerker gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten die strikt verband houden met het verlenen van de Diensten, en die een geheimhoudingsplicht op zich hebben genomen of onderworpen zijn aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht (bijv. werknemers van de Gegevensverwerker).
 • Andere vennootschappen van de Groep waartoe de Eigenaar behoort.
 • Overheidsinstanties, agentschappen of autoriteiten waaraan uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of bindende orders van dergelijke instanties, agentschappen of autoriteiten.
 • Overdracht van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers in verschillende landen. De verantwoordelijke voor de verwerking past passende waarborgen toe om de rechtmatigheid en de beveiliging van dergelijke doorgiften van Persoonsgegevens te waarborgen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op besluiten van de Europese Commissie inzake adequaatheid, door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming, of andere waarborgen of voorwaarden die passend worden geacht voor de doorgifte.

 • Duur van de bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de relevante doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. De duur van de bewaring zal in de eerste plaats worden bepaald door de desbetreffende wettelijke en bestuursrechtelijke verplichting en/of de duur van de relatie tussen de partijen. De Eigenaar verbindt zich ertoe regelmatig een adequaat beleid inzake gegevensbewaring bij te werken. Het is onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen geldige reden is om ze te bewaren. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens echter langer bewaren, bijvoorbeeld in geval van een rechtszaak, een klacht of indien er een andere geldige reden is waarom de gegevens in de toekomst nodig zullen zijn.

 • Rechten van belanghebbenden

Als belanghebbende herinneren wij u eraan dat u uw rechten te allen tijde kunt uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor u om elk document te vragen dat nuttig kan zijn om uw identiteit vast te stellen. Het is onze plicht zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen en binnen een maand te antwoorden, behalve in bijzondere gevallen waarin u een adequate uitleg zult ontvangen van het verzoek om extra tijd om aan het verzoek te voldoen.

Bij wijze van voorbeeld worden hieronder de rechten in verband met uw persoonsgegevens opgesomd:

Recht van toegang

Het recht om te bevestigen dat wij uw gegevens verwerken, om er toegang toe te krijgen, om informatie te vragen over de doeleinden van de verwerking, om te weten aan wie wij uw gegevens doorgeven, om te weten of de doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, om te weten hoe uw gegevens worden beschermd, om informatie te krijgen over de duur van de opslag, om uw rechten te kennen, om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw gegevens hebben verkregen en hoe u een klacht kunt indienen.

Recht op correctie

Indien u van mening bent dat de persoonlijke informatie waarover wij beschikken onnauwkeurig of onvolledig is, kunt u verzoeken dat deze wordt gecorrigeerd.

Recht op wissen

Indien uw toestemming wordt ingetrokken, een overeenkomst wordt beëindigd of u van mening bent dat persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, kunt u verzoeken dat deze worden gewist. Dit zal echter moeten worden afgewogen tegen andere factoren, bijvoorbeeld bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen ons beletten aan uw verzoek te voldoen.

Recht om verwerking te beperken

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te bewaren maar niet te gebruiken), wanneer:

 • de juistheid ervan wordt betwist; of
 • hun verwerking onwettig is, maar niet wensen dat de gegevens worden gewist; of
 • het niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens werden verzameld, maar het voor ons nog steeds noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of ons daartegen te verdedigen; of
 • het recht van bezwaar door u is uitgeoefend en onze verificatie nog loopt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking, wanneer wij uw toestemming hebben, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of om de rechten van een andere persoon of entiteit te beschermen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw informatie hebben verzameld op basis van een contract of uw toestemming, kunt u ons vragen deze over te dragen aan een derde partij van uw keuze.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van een openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen. U kunt ook bezwaar maken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een legitiem belang, behalve wanneer dat belang zwaarder weegt dan uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden aantast, met name wanneer u minderjarig bent.

Recht om toestemming in te trekken

Indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verwerkt, hebt u het recht om dit later te weigeren. Wij zijn echter niet verplicht een verzoek in te willigen wanneer dit inbreuk zou maken op de rechten en vrijheden van anderen.

 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Vous pouvez également exercer les droits U kunt de hierboven beschreven rechten ook uitoefenen door een verzoek in te dienen op het volgende adres: dpo@fisg.co.uk

 • Vorderingen

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord of meent dat uw gegevens niet voldoen aan de wettelijke vereisten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Wijzigingen

Dit privacybeleid is in werking getreden op 25/05/2018. De eigenaar behoudt zich het recht voor om dit geheel of gedeeltelijk te wijzigen of om de inhoud ervan bij te werken, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. De Gegevensverwerker nodigt u daarom uit dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente en actuele versie, zodat u voortdurend op de hoogte blijft van de wijze waarop de Gegevensverwerker uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.


Cookiebeleid

Inleiding

Cette politique s’applique à l’utilisation de Dit beleid is van toepassing op het gebruik van “cookies” op deze website en online platforms (de “Websites”). Wij gebruiken cookies op onze websites om uw ervaring te verbeteren, en daarom willen wij graag in meer detail uitleggen hoe en waarom wij ze gebruiken. Door verder te surfen op onze websites zonder uw browserinstellingen aan te passen om cookies te blokkeren (zie hieronder voor hoe u dit kunt doen), stemt u in met het gebruik ervan.

1. Wie we zijn

Furness Underwriting (de “Gegevensverwerker”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 50 Fenchurch Street, Londen, EC3M, 3JY, Verenigd Koninkrijk, kan per e-mail worden bereikt op: info@furnessunderwriting.com.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die u bezoekt, naar uw computer kunnen worden gestuurd en daar kunnen worden opgeslagen, en die bij een volgend bezoek weer naar dezelfde sites worden teruggestuurd. Door middel van deze cookies kunnen websites uw acties en voorkeuren “onthouden” (bijv. inloggegevens, taal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.), zodat u deze niet opnieuw hoeft in te stellen bij uw volgende bezoek of wanneer u van website verandert. Cookies worden gebruikt voor elektronische authenticatie, sessiebewaking en het opslaan van informatie over uw activiteiten telkens wanneer u een website bezoekt. Ze kunnen ook een unieke identificatiecode bevatten waarmee uw surfactiviteiten op een website voor statistische of reclamedoeleinden kunnen worden getraceerd. Bepaalde handelingen binnen een website kunnen niet mogelijk zijn zonder het gebruik van cookies, die in sommige gevallen technisch noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Wanneer u een website bezoekt, kunt u ook cookies ontvangen van andere websites of webservers dan de website die u bezoekt (bijv. “cookies van derden”). Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, die gedurende verschillende perioden op uw computer kunnen worden opgeslagen: “sessiecookies”, die automatisch worden gewist wanneer u uw browser sluit, en “permanente cookies”, die op het apparaat blijven totdat de vooraf bepaalde vervalperiode is verstreken. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving is niet altijd uw toestemming vereist voor het gebruik van cookies op een website. Met name voor “technische cookies”, d.w.z. cookies die alleen worden gebruikt om berichten via een elektronisch communicatienetwerk te verzenden, of die noodzakelijk zijn om de gevraagde diensten te leveren, is een dergelijke toestemming meestal niet vereist. Het gaat onder meer om browsing- of sessiecookies (die worden gebruikt om gebruikers te laten inloggen) en functionele cookies (die worden gebruikt om keuzes te onthouden die een gebruiker heeft gemaakt bij het bezoeken van de site, zoals taal of geselecteerde producten voor aankoop). Voor “profileringscookies”, die worden gebruikt om profielen van gebruikers op te stellen en reclameboodschappen te verzenden overeenkomstig de voorkeuren die de gebruikers tijdens het surfen op websites kenbaar hebben gemaakt, is daarentegen in het algemeen specifieke toestemming vereist, hoewel die kan verschillen naar gelang van de toepasselijke wetgeving.

3. Welke cookies gebruiken we en waarom

Onze website kan gebruik maken van de volgende cookies:

Browsing- of sessiecookies, die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de site en/of om u in staat te stellen de inhoud en diensten van de site te gebruiken.

Analytische cookies, die de eigenaar in staat stellen te begrijpen hoe gebruikers de site gebruiken en het verkeer van en naar de site te volgen.

Functionele cookies, die worden gebruikt om specifieke functies van de Site mogelijk te maken en om de Site te configureren op basis van uw keuzes (bijv. taal), om uw ervaring te verbeteren.

Profileringscookies, die worden gebruikt om de voorkeuren te observeren die u hebt aangegeven bij het gebruik van de Site en om u reclameboodschappen te sturen die in overeenstemming zijn met die voorkeuren.

In detail zijn op onze site de volgende cookies aanwezig:

Technische naamType, functie en doel van het cookieVerloopt na
pll_languageHTTP, Preferences/Functional, Determine the preferred language of the visitor1 year
_gaHTTP, Statistics/Analytics, Register a unique ID to generate statistical data on how the visitor uses the website2 years
_gatHTTP, Statistics/Analytics, Used by Google Analytics to throttle request rate1 day
_gidHTTP, Statistics/Analytics, Register a unique ID to generate statistical data on how the visitor uses the website1 day
PHPSESSIDPHP, Necessary,  store and identify a users’ unique session IDSession

4. Cookies ingesteld door websites van derden

De Gegevensverwerker maakt ook gebruik van cookies van derden, of cookies van andere websites/servers dan de Site, die eigendom zijn van derden. Deze derden treden op als onafhankelijke gegevenscontroleurs van de gegevenscontroleur met betrekking tot hun eigen cookies (waarbij zij de gegevens die zij verzamelen voor hun eigen doeleinden en op hun eigen voorwaarden gebruiken) of als onderaannemers van de gegevenscontroleur (waarbij zij persoonsgegevens verwerken) namens de gegevenscontroleur). Voor meer informatie over hoe deze derden uw informatie kunnen gebruiken, verwijzen wij u naar het privacybeleid van hun websites.

5. Hoe cookies te controleren en te verwijderen

Indien u het plaatsen van cookies door de eigenaar of een andere website wenst te beperken of te blokkeren, kunt u dit doen via uw browserinstellingen. De “Help”-functie van uw browser zou u moeten vertellen hoe u dit moet doen. Uw cookievoorkeuren zullen worden gereset indien verschillende browsers worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

LET OP: Als de technische en/of functionele cookies die door de Website worden gebruikt, worden geblokkeerd of verwijderd, kan het zijn dat het navigeren op de Website onmogelijk wordt, dat bepaalde diensten of functies van de Website niet beschikbaar zijn of dat er andere storingen optreden. In dat geval kan het zijn dat u bij elk bezoek aan de Website bepaalde informatie of voorkeuren moet wijzigen of handmatig moet invoeren.

6. Verdere informatie

Indien het gebruik van uw apparaat wordt gedeeld, zal het accepteren of weigeren van het gebruik van cookies gevolgen hebben voor alle gebruikers van dat apparaat.

Dit beleid wordt om de 6 maanden herzien en de datum van de laatste bijwerking staat onderaan vermeld.

Laatste update: 31.01.2023.